Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 785/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich z 2016-03-14

Sygn. akt: I C 785/15 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. w I Wydziale Cywilnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski

Ławnicy:

Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Gzyl

po rozpoznaniu dnia 14 marca 2016 r. na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) (RFI (...))

przeciwko: R. S. (PESEL (...))

o zapłatę 7.307,18 zł

orzeka

powództwo oddala.

Sygn. akt: I C 785/15 upr

UZASADNIENIE

Powód – (...) – złożył w dniu 11.09.2015 r. (k. 52) pozew przeciwko R. S. o zapłatę kwoty 7.307,18 zł.

W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 07.12.2007 r. pozwana zawarła z (...) S.A. (będącym poprzednikiem prawnym (...) S.A.) umowę o kredyt gotówkowy. Na dochodzoną kwotę składa się niespłacona kwota kapitału (2.933,08 zł), odsetek karnych (3.427,08 zł), kosztów wezwań, upomnień i opłat (542,35 zł), odsetek umownych (255,20 zł) i odsetek karnych (149,47 zł). (...) S.A. przelał wierzytelność na rzecz powoda (k. 2-7).

Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj., (...)wydał w dniu 21.10.2015 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt I Nc 822/15, w którym nakazał pozwanej zapłatę dochodzonej kwoty na rzecz powoda (k. 55).

Pozwana R. S. złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty zaskarżając go w całości.

W uzasadnieniu wskazała, że nie posiada majątku, który mogłaby przeznaczyć na spłatę zadłużenia, cierpi na depresję dwubiegunową, emeryturę ma zajętą przez komornika, zaś jej mąż choruje na raka. Są wraz z mężem bankrutami na łasce dzieci (k. 59, 68, 71). W piśmie z dnia 07.12.2015 r. podniosła zarzut przedawnienia oraz wadliwości cesji wierzytelności (k. 77).

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 07.12.2007 r. pozwana R. S. zawarła z (...) S.A. w K. umowę prostej pożyczki gotówkowej w kwocie 4.938,27 zł na warunkach określonych w umowie ze spłatą do dnia 15.12.2009 r.

Dowód: umowa z dnia 07.12.2007 r. – k. 40-42.

W dniu 08.09.2009 roku (...) S.A. w K. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko R. S. nr (...) obejmujący należność główną w kwocie 2.933,08 zł, odsetki w kwocie 255,20 zł i 244,25 zł oraz koszty w kwocie 35,00 zł i dalsze odsetki. Tytuł dotyczył niespłaconej wierzytelności wynikającej z umowy z dnia 07.12.2007 r.

Dowód: bankowy tytuł egzekucyjny – k. 43.

Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj., (...) wydał w dniu 17.09.2009 r. postanowienie w sprawie I Co 1019/09, w którym nadał sądowa klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 08.09.2009 r. przeciwko R. S. na rzecz (...) S.A.

Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj.,(...) wydał w dniu 11.10.2010 r. postanowienie w sprawie I Co 1772/10, w którym nadał sądowa klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 08.09.2009 r. przeciwko R. S. na rzecz następcy prawnego (...) S.A. - (...) S.A. w W..

Dowód: postanowienie z dnia 17.09.2009 r. – k. 44v,

postanowienie z dnia 11.10.2010 r. – k. 43.

W dniu 15.11.2010 r. do komornika wpłynął wniosek egzekucyjny (...) S.A. z dnia 08.11.2010 r. przeciwko R. S. dotyczący umowy z dnia 07.12.2007 r.

Dowód: wniosek egzekucyjny – k. 45,

dokumenty w aktach Km 1506/10.

Postanowieniem z dnia 20.12.2011 r., prawomocnym od dnia 15.01.2012 r., komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z wniosku (...)S.A. przeciwko R. S. Km 1506/10.

Dowód: dokumenty w aktach Km 1506/10.

W dniu 22.04.2012 r. (...) S.A. zawarł z powodem - (...) – umowę przelewu wierzytelności, obejmującą także wierzytelność wobec pozwanej R. S..

Dowód: umowa z dnia 22.04.2015 r. – k. 16-22.

Pismem z tego samego dnia (22.04.2015 r.) (...) S.A. zawiadomił R. S. o dokonanej cesji wierzytelności.

Dowód: zawiadomienie – k. 46.

W dniu 08.05.2015 r. powód wezwał pozwaną R. S. do zapłaty kwoty 7.212,35 zł.

Dowód: wezwanie do zapłaty – k. 47-48.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się niezasadne.

Sąd uznał za wiarygodny zebrany w sprawie materiał dowodowy.

Najistotniejsze dla rozstrzygnięcia były dowody z dokumentów. Co do dokumentów prywatnych stanowią one tylko dowód tego, że osoba, która je podpisała złożyła oświadczenie zawarte w ich treści (art. 245 k.p.c.). Moc dowodowa dokumentów urzędowych obejmuje zaś potwierdzenie tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone (art. 244 k.p.c.). Sąd uznał za wiarygodne wszystkie zebrane w sprawie dokumenty.

Sąd nie prowadził dalszego postępowania dowodowego z urzędu, gdyż przy rozpoznawaniu sprawy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego rzeczą sądu nie jest zarządzenie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie, ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 232 k.p.c.). Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c. - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1996 r., I CKU 45/96 - OSNC 1997/6-7, poz. 76; uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000 r., III CKN 237/00 - OSNC 2000/10. poz. 190).

Roszczenie z tytułu spłaty umowy pożyczki udzielonej przez podmiot profesjonalny przedawnia się z upływem 3 lat na podstawie art. 118 k.c.

Zgodnie z art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

W myśl art. 124 § 1 i 2 k.c. po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia, a jednocześnie bieg terminu ulega zawieszeniu do czasu rozpoznania tego wniosku (wyrok SA w Lublinie z dnia 31.07.2014 r., I ACa 232/14; wyrok SN z dnia 12.01.2012 r., II CSK 203/11, OSP 2014/6, poz. 60).

W przypadku wierzytelności stwierdzonej bankowym tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności nie ma zastosowania przedłużenie terminu przedawnienia do lat 10 przewidziane w art. 125 § 1 k.c. (tak np. wyrok SA w Katowicach z dnia 24.11.2011 r., V ACa 572/11, OSA w K. 2012/2, poz. 4; wyrok SA w Białymstoku z dnia 07.02.2014 r., I ACa 687/13).

Wierzyciel uzyskał sądową klauzulę wykonalności zgodnie z postanowieniami Sądu z dnia 17.09.2009 r. i 11.10.2010 r.

Następnie w dniu 15.11.2010 r. do komornika wpłynął wniosek (...)S.A. o wszczęcie egzekucji, co po raz kolejny przerwało bieg przedawnienia.

Postępowanie egzekucyjne zakończyło się prawomocnie 15.01.2012 r.

Termin przedawnienia upłynął więc 15.01.2015 r. (15.01.2012 r. plus 3 lata).

Powództwo w tej sprawie zostało złożone 11.09.2015 r. (k. 52), a więc po upływie terminu przedawnienia.

Mimo zgłoszenia zarzutu przedawnienia przez pozwaną powód nie wykazał, aby po 15.01.2012 r. doszło do przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Mając na uwadze powyższe powództwo należało oddalić z uwagi na skutecznie podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia.

Ponieważ nie ma kosztów, które trzeba zwrócić wygrywającej pozwanej (art. 98 § 1 i 2 k.p.c.) nie należało zamieszczać w wyroku rozstrzygnięcia o kosztach (por. A. Bąk, Rozstrzyganie o kosztach procesu, Przegląd Sądowy 2000/3, str. 89).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Modelska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Słabuszewski
Data wytworzenia informacji: