Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 671/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich z 2015-12-15

  Sygn. akt: I C 671/15 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. w I Wydziale Cywilnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Słabuszewski

Ławnicy:

Protokolant: Anna Degórska

po rozpoznaniu dnia 15 grudnia 2015 r. na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) S.A. we W. (KRS (...))

przeciwko: S. P.

o zapłatę 324,66 zł

I.  zasądza od pozwanego S. P. na rzecz powoda (...) S.A. we W. kwotę 318,47 zł (trzysta osiemnaście złotych czterdzieści siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 30.06.2015 r. do dnia zapłaty,

II.  w pozostałej części powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 107,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 90,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt: I C 671/15 upr

UZASADNIENIE

Powód – (...) S.A. we W. - złożył w dniu 30.06.2015 r. (k. 31) pozew przeciwko S. P. o zapłatę kwoty 324,66 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30.06.2015 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 01.04.2015 r. powód zawarł z (...) S.A. (...) umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem była wierzytelność (...) wobec pozwanego z tytułu składki OC za samochód. Mimo wezwania do zapłaty pozwany nie uiścił należności, zaś dochodzone roszczenie obejmuje składkę w kwocie 242,00 zł oraz odsetki naliczane od dnia 12.11.2012 r. do dnia 29.06.2015 r., tj. dnia poprzedzającego wniesienie pozwu (k. 3-7).

Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj., (...) wydał w dniu 28.07.2015 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazał pozwanemu zapłatę na rzecz powoda kwoty 324,66 zł z odsetkami i kosztami w terminie dwóch tygodni (k. 34).

Pozwany S. P. złożył sprzeciw od nakazu zapłaty wnosząc o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu wskazał, że należność zapłacił w dniu 06.08.2015 r. na rzecz (...), zgodnie z wezwaniem otrzymanym od tej firmy. Nigdy zaś pozwany nie otrzymał wezwania do zapłaty od pozwanego (k. 42, 48-50).

Powód wskazał zaś, że składka z tytułu umowy ubezpieczenia wynosił 484,00 zł i obejmowała dwie raty po 242,00 zł. Pozwany zapłacił ratę stanowiącą należność dla (...), a nie zapłacił raty scedowanej na rzecz powoda (k. 61).

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 02.11.2012 r. (...) S.A. (...) wznowiła pozwanemu S. P. polisę ubezpieczenia OC samochodu (...) na okres 04.11.2012 r. do 03.11.2013 r.

Składka wynosiła 484,00 zł płatne w dwóch ratach:

- 242,00 zł do dnia 11.11.2012 r.,

- 242,00 zł do dnia 02.04.2013 r.

Dowód: wydruk polisy – k. 9.

W dniu 01.04.2015 r. powód (...) S.A. nabył w drodze umowy cesji wierzytelności pakiet wierzytelności od (...) S.A. (...) w W., w tym wierzytelność wobec pozwanego S. P. w kwocie 242,00 zł z odsetkami, tytułem pierwszej raty składki z polisy OC płatnej w dniu 11.11.2012 r.

Dowód: umowa sprzedaży wierzytelności – k. 10-15,

potwierdzenie zapłaty – k. 17,

pismo (...) z dnia 23.10.2015 r. – k. 63-64.

Pismem z dnia 29.06.2015 r. (...) (...) S.A. (...) wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 242,00 zł tytułem raty składki z umowy ubezpieczenia samochodu płatnej w dniu 02.04.2013 r. (II rata) – nr polisy (...).

Dowód: wezwanie do zapłaty – k. 43, 53.

Pismem z dnia 30.06.2015 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 242,00 zł z odsetkami w kwocie 82,66 zł (liczonymi od dnia 11.11.2012 r. do dnia 29.06.2015 r.) – łącznie 324,66 zł tytułem raty składki z umowy ubezpieczenia samochodu płatnej w dniu 11.11.2012 r. (I rata) – nr polisy (...).

Dowód: wezwanie do zapłaty – k. 8.

W dniu 06.08.2015 r. pozwany S. P. zapłacil na rzecz (...) II ratę składki w kwocie 242,00 zł zgodnie z wezwaniem do zapłaty.

Dowód: dowód wpłaty – k. 44, 52.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się zasadne prawie w całości.

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranych w sprawie dokumentów, załączonych do pozwu oraz sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Wiarygodność dokumentów nie budzi wątpliwości Sądu.

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Zgodnie z art. 509 § 1 i 2 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Powołano przepisy w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.

Ponieważ pozwany nie kwestionował obowiązku zapłaty składki zgodnie z umowa ubezpieczenia ani co do zasady, ani co do wysokości nie ma potrzeby prowadzenia szczegółowych rozważań w tym zakresie.

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa wskazując, ze uiścił należność zgodnie z wezwaniem do zapłaty otrzymanym od (...) i nie powinno być tak, żeby płacił dwa razy za to samo na rzecz dwóch różnych podmiotów.

Zarzutu tego nie można uznać za skuteczny, albowiem zobowiązanie pozwanego obejmuje kwotę 484,00 zł płatna w dwóch ratach:

- 242,00 zł do 11.11.2012 r.,

- 242,00 zł do 02.04.2013 r.

Firma (...) wezwała pozwanego do zapłaty raty płatnej w dniu 02.04.2013 r. Wezwanie to nie dotyczyło raty płatnej w dniu 11.11.2012 r.

Co do raty płatnej w dniu 11.11.2012 r. była ona przedmiotem cesji. Nawet jeśli pozwany – jak twierdzi – nie otrzymał zawiadomienia o cesji i wezwania do zapłaty przed procesem (czego powód rzeczywiście nie wykazał – art. 6 k.c.), to najpóźniej w chwili otrzymania odpisu pozwu z załącznikami wezwanie takie i informację o cesji z pewnością otrzymał.

W związku z tym powództwo należało uwzględnić.

Jedynie w zakresie odsetek Sąd ustalił, że wynoszą one za okres od 12.11.2012 r. (dzień następny po dniu wymagalności raty składki) do dnia 29.06.2015 r. (dzień poprzedzający dzień wniesienia pozwu) liczone od kwoty 242,00 zł kwotę 76,47 zł.

Po zsumowaniu należnej składki (242,00 zł) i odsetek (76,47 zł) daje to kwotę 318,47 zł, zaś powód dochodzi kwoty 324,66 zł, a więc zawyżonej.

Wyliczenia odsetek dokonano w następujący sposób:

- za okres od 12.11.2012 r. do 22.12.2014 r. – 242,00 zł x 771 dni * 13 % : 365 dni = 66,45 zł,

- za okres od 13.12.2014 r. do 29.06.2015 r. – 242,00 zł x 189 dni * 8 % : 365 dni = 10,02 zł.

66,45 zł + 10,02 zł = 76,47 zł.

Podstawę prawna zasądzenia odsetek stanowi art. 481 § 1 i 2 k.c., zaś odsetek od odsetek od dnia wniesienia powództwa, tj. od dnia 30.06.2015 r. stanowi art. 482 § 1 k.c.

W pozostałej części powództwo należało oddalić.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.c. uznając, ze powód uległ tylko co do nieznacznej części dochłodzonego roszczenia. Na zasądzoną kwotę kosztów składa się wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 60,00 zł, opłata od pozwu w kwocie 30,00 zł oraz oplata od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł – łącznie 107,00 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Modelska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Słabuszewski
Data wytworzenia informacji: